DRS Makelaars

Algemene voorwaarden & tarieven DRS Makelaars

Inhoud

I. Algemene bepalingen
II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

 • Opdracht
 • Courtage
 • Kosten

III. Taxatie
IV. Overige voorwaarden
V. Tarieven

 • Tarieven voor dienstverlening
 • Tarieven bij koop en verkoop
 • Tarieven bij huur en verhuur
 • Tarieven bij taxatie
 • Tarieven bij onteigening

Algemene Voorwaarden en Tarieven DRS Makelaars.

De Algemene Voorwaarden en Tarieven DRS Makelaars zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen DRS Makelaars en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden en tarieven welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn overeengekomen.

In de Algemene Voorwaarden en Tarieven DRS Makelaars wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder DRS Makelaars: de besloten vennootschap DRS Real Estate B.V. h.o.d.n. DRS Makelaars ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52673758.

Algemene inkoop- of ander voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen DRS Makelaars en opdrachtgever en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:404 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DRS Makelaars

I. Algemene Bepalingen.

1. Deze algemene voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

2. DRS Makelaars voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit. Tenzij anders overeengekomen mag DRS Makelaars de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door derden laten uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal DRS Makelaars zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. DRS Makelaars is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden.

3. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan DRS Makelaars verschuldigd zijn.

4. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop DRS Makelaars van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.24 is van overeenkomstige toepassing.

5. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze algemene voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en DRS Makelaars anders overeenkomen.
Opdrachtgever en DRS Makelaars kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.

6. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die DRS Makelaars moet maken ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van DRS Makelaars, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom.

II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten.

Opdracht
1. Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.

2. DRS Makelaars draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed.

3. Gereserveerd.

4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:

 • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • advies over een het voeren van onderhandelingen;
 • begeleiden bij de afwikkeling.

5. DRS Makelaars onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed terzake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat DRS Makelaars aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt DRS Makelaars met elk van deze opdrachtgevers. In overleg met DRS Makelaars wordt aan de opdrachtgevers de keuze gelaten voor welke opdrachtgever DRS Makelaars terzake die desbetreffende transactie zal blijven optreden en aan welke opdrachtgever DRS Makelaars de haar verleende opdracht met betrekking tot die desbetreffende transactie zal teruggeven. In het geval de opdrachtgevers terzake geen keuze kunnen maken, is DRS Makelaars bevoegd om te kiezen.

6. De opdracht als zondanig houdt geen volmacht aan DRS Makelaars in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die DRS Makelaars bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan DRS Makelaars behoudens in het geval met DRS Makelaars schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De opdrachtgever brengt buiten DRS Makelaars om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook een onderhandelingen. De opdrachtgever is gehouden om kandidaten door te verwijzen naar DRS Makelaars.

8. Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

9. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:

 • vervulling;
 • intrekking door de opdrachtgever;
 • teruggaaf door DRS Makelaars.

DRS Makelaars heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door DRS Makelaars is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:

 • de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
 • verstoring van de relatie tussen DRS Makelaars en opdrachtgever.

Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.23, 24 en 25. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.16.

10. Indien de opdrachtgever besluit het object wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven is de opdrachtgever courtage verschuldigd.

11-14 Gereserveerd.

Courtage
15. De opdrachtgever is DRS Makelaars courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of verhuur in plaats van verkoop). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door DRS Makelaars verleende diensten.

16. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van DRS Makelaars aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop DRS Makelaars de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt.

17. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uivoering komt, laat dit het recht van DRS Makelaars op courtage onverlet.

18. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen DRS Makelaars en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

19. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

20. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

21. Ingeval DRS Makelaars door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.

22. Met inachtneming van het bepaalde in artikel II. 17 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst ongeacht of de overeenkomst een ontbindende en/of opschortende voorwaarde bevat.

Kosten
23. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die DRS Makelaars in het kader van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

24. Onverminderd het artikel II.23 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan DRS Makelaars een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan 10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 1.000,– te vermeerderen met BTW.

25. Opdrachtgever en DRS Makelaars kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.24 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

26. Indien DRS Makelaars ingevolge van het bepaalde in artikel II.5 de opdracht aan één van beide opdrachtgevers teruggeeft is de opdrachtgever aan wie de opdracht is teruggegeven aan DRS Makelaars een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden.

27-30 Gereserveerd.

III. Taxatie.

1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

2. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Indien bij daarvoor de schriftelijke toestemming heeft verkregen van DRS Makelaars én de opdrachtgever het verschuldigde honorarium aan DRS Makelaars heeft voldaan, mag de opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, ter inzage geven of ter beschikking stellen aan derde(n). DRS Makelaars aanvaardt alleen ten opzichte van de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Een toestemming tot het ter inzage geven of ter beschikking stellen van het rapport of gegevens daaruit aan derde(n), impliceert op geen enkele wijze een aanvaarding van verantwoordelijkheid ten opzichte van deze derde(n). De opdrachtgever is gehouden de derde(n) hiervan in kennis te stellen.

3. Bij een opdracht aan meer opdrachtnemers gezamenlijk brengen zij gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de opdrachtnemers en niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

IV. Overige voorwaarden.

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en DRS Makelaars is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

2. In geval van een collegiale-opdracht is DRS Makelaars niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaar(s)(kantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale-opdracht prevaleren deze algemene voorwaarden boven die van de collega-makelaar.

3. Iedere aansprakelijkheid van DRS Makelaars is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op DRS Makelaars wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht.

V. Tarieven.

Tarieven voor dienstverlening
1. Alle tarieven en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

2. Het tarief voor dienstverlening bedraagt € 200,– per uur.

3. Een opdracht tot verhuur waarbij de courtage mede afhankelijk is van de duur van de te sluiten huurovereenkomst wordt in dit verband gerekend als een opdracht tot verhuur voor vijf jaar. Volgt uit de opdracht een beoogde duur van minder dan vijf jaar en is die duur redelijkerwijs te bepalen, dan wordt van die duur uitgegaan.

4-10. Gereserveerd.

Tarieven bij koop en verkoop
11. In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als in artikel 13 is bepaald met inachtneming van de hieronder vermelde regels.

12. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

13. De in artikel 11 bedoelde courtage is bij een koopsom:

tot € 500.000,– 2% met een minimum van € 2.000,–
van € 500.000,– € 10.000,– + 1,75% over het meerdere boven
tot € 2.500.000,– € 500.000,–
van € 2.500.000,– € 45.000,– + 1,50% over het meerdere boven
tot € 5.500.000,– € 2.500.000,–
van € 5.500.000,– € 45.000,– + 1,50% over het meerdere boven
en hoger € 5.000.000,–

14. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de koopsom bestaat uit een lijfrentevergoeding, wordt de courtage berekend over de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegerekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.

15. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken worden de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen, dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.

16. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond, wordt de courtage berekend over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis (canon).
Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en DRS Makelaars afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.

17. Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van de appartementsrecht(en).

18. Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van de desbetreffende lidmaatschapsrecht(en) of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.

19. Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap, wordt de courtage berekend over de, blijkens het desbetreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap.

20. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:

 • van ruilkoop;
 • van huurkoop;
 • van koop en verkoop op afbetaling;
 • van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten(economische overdracht);
 • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstand dat de courtage wordt berekend als volgt:
 • bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
 • bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
 • bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.

21. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijv. in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijv. goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten, zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen, dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed bedraagt de courtage 10%.
Indien er sprake is van een horecaobject bedraagt de courtage over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed:

tot € 25.000,– € 2.500,–
van € 25.000,– € 2.500,– + 7% over het meerdere boven
tot € 50.000,– € 25.000,–
van € 50.000,– € 4.250,– + 6% over het meerdere boven
tot € 125.000,– € 50.000,–
van € 125.000,– € 8.750,– + 5% over het meerdere boven
en hoger € 125.000,–

Tarieven bij huur en verhuur
22. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in artikel V 24 is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.

23. Onder de huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije periode en eventueel andere aan de huurder verstrekte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze bij de huursom inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de nationale munteenheid, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop deze betrekking heeft.

24. De in artikel 22 bedoelde courtage wordt berekend naar gelang het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar is de courtage bij een huursom:

tot € 100.000,– 16% met minimaal van € 2.000,–
van € 100.000,– € 16.000,– + 14% over het meerdere boven
tot € 250.000,– € 100.000,–
van € 250.000,– € 37.000,– + 12% over het meerdere boven
tot € 500.000,– € 250.000,–
van € 500.000,– € 67.000,– + 10% over het meerdere boven
en hoger € 500.000,–

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van langer dan vijf jaar wordt de courtage berekend als hierboven verhoogd met:

 • 0,5% van de huursom voor elk huurjaar na het vijfde en tot het elfde huurjaar;
 • 0,4% van de huursom voor elk huurjaar na het tiende en tot het zestiende huurjaar;
 • 0,3% van de huursom voor elk huurjaar na het vijftiende en tot het eenentwintigste huurjaar;
 • 0,2% van de huursom voor elk huurjaar na het twintigste huurjaar.

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode korter dan vijf jaar, wordt de courtage berekend als hierboven, verminderd met 0,6% van het courtage percentage voor elk vol jaar dat de overeenkomst korter duurt dan vijf jaar.

25. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar, behalve in het kader van de in artikel 24 bedoelde kortingsregeling.
Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar, die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum.
In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging, hebben geen invloed op de hoogte van de courtage.
In geval de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minder dan een jaar zonder dat uit de overeenkomst blijkt dat deze na het verstrijken van deze periode voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt de courtage berekend naar de maatstaven als ware de overeenkomst aangegaan voor een jaar.

26. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

 • pachtovereenkomsten;
 • huur-ruilovereenkomsten;
 • overeenkomsten tot ingebruikgeving;
 • overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
 • andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.

27. In geval van wederinhuring bedraagt de courtage driekwart van het ingevolge artikel 24 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst c.q. het aanpassen van een bestaande huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object. Indien ingevolge de gesloten huurovereenkomst de huurder het recht heeft om ruimte bij te huren en van dit recht gebruik maakt, wordt ook over dit deel courtage in rekening gebracht.

28. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van DRS Makelaars moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd, overeenkomstig de tarieven bij koop en verkoop.

29. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage berekend overeenkomstig artikel 21.

30. Indien, op welke wijze dan ook, de huidige huurder van haar resterende huurverplichtingen wordt ontslagen, is de opdrachtgever aan DRS Makelaars courtage verschuldigd overeenkomstig de geldende tarieven. In geval van afkoop van de resterende huurverplichtingen wordt de courtage berekend conform het bepaalde in artikel 24, waarbij wordt uitgegaan van de actuele huursom in het jaar van afloop.

31. Wordt de huursom, bedoeld in artikel 23, niet in geld uitgedrukt, dan geldt voor de berekening van de courtage als huursom het bedrag dat de makelaar volgens eigen taxaties juist acht.

32. In alle gevallen geldt een minimumcourtage van € 2.000,–.

33-50 Gereserveerd.

Tarieven bij taxatie
51 De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd volgens het tarief dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.

52. Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie als bedoeld in artikel III.1, dan is voor de verderstrekkende diensten een honorarium verschuldigd berekend overeenkomstig de door DRS Makelaars bestede uren en het uurtarief conform artikel V.2. Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitvoerig dient te worden beschreven of opgemeten,
marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.

53. De taxateurs van ons kantoor verrichten hun diensten, het uitvoeren van een taxatie, in principe per uur en hanteren gedifferentieerde tarieven. Daarom is het in beginsel niet mogelijk om per dienst, taxatie, een vaste prijs af te spreken. In uitzonderingsgevallen wordt soms van die lijn afgeweken. Per taxatie worden met de cliënt afspraken gemaakt welke taxateur of taxateurs in de taxatie zal c.q. zullen optreden. Voor algemene kantoorkosten wordt daarnaast een bedrag van 6 % van het honorarium in rekening gebracht, alsmede verschotten die specifiek voor een bepaalde zaak gemaakt zijn (koerierskosten, reiskosten, kosten van voor bijstand ingeschakelde derden, e.d.). Ook voor een eerste oriënterend gesprek (intake-gesprek) worden kosten in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

54. Bij een taxatie van de herbouwaarde van een onroerende zaak, al dan niet in verband met artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, is het tarief minimaal € 1.000,–. Vergt de taxatie in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht, één en ander na overleg en goedkeuring van de opdrachtgever.

55. Een taxatie wordt gerapporteerd per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.

56. Bij een taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder der makelaars in rekening gebracht.

57. Bij een hertaxatie binnen drie jaar – bij een hertaxatie ten behoeve van de jaarrekening binnen vijf jaar – wordt 75% van het tarief, met een minimum van € 1.000,– in rekening gebracht.
Wanneer is overeengekomen dat periodiek hertaxaties worden uitgevoerd, wordt de tweede en de volgende hertaxatie naar gelang de lengte van de periode tussen twee opeenvolgende hertaxaties, een percentage van het tarief in rekening gebracht, en wel als volgt:

 • bij een periode van een jaar of korter: 20%;
 • bij een periode langer dan een jaar, maar niet langer dan twee jaar: 30%;
 • bij een periode langer dan twee jaar, maar niet langer dan drie jaar: 40%;
 • bij een periode langer dan drie jaar, maar niet langer dan vier jaar: 50%;
 • bij een periode langer dan vier jaar, maar niet langer dan vijf jaar: 60%.

Onder hertaxatie wordt in dit verband verstaan taxatie door DRS Makelaars van een onroerend goed dat na een voorgaande taxatie door DRS Makelaars van dezelfde soort waarde voor dezelfde opdrachtgever wordt getaxeerd en dat sinds de voorgaande taxatie geen ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan.
Als er wel ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden wordt het tarief normaal berekend over de nieuwe getaxeerde waarde.

58. Voor de inspectie in verband met de beschikbaarstelling van de hypotheekgelden, volgend op een door dezelfde makelaar verrichte taxatie ten behoeve van de desbetreffende hypothecaire geldlening, wordt een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig de door DRS Makelaars bestede uren en het uurtarief conform artikel V.2, met een minimum van € 250,– voor elke inspectie. Heeft DRS Makelaars niet een voorafgaande taxatie verricht, dan wordt de eerste inspectie het halve taxatietarief berekend met een minimum van € 250,–.

59. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd, is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd. Dit honorarium is gelijk aan 75% van het honorarium indien de opdracht wel zou zijn uitgevoerd.

60. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

61-70 Gereserveerd,

Tarieven bij onteigening
71. Voor het verlenen van diensten met betrekking tot een onteigening gelden de tarieven overeenkomstig artikel V.13.

72. Het honorarium wordt per hierna onderscheiden stadium volgtijdelijk berekend en gefactureerd.

i. na gereedkoming van de definitieve rapportage wordt het tarief berekend en gefactureerd op basis van 50% van de getaxeerde totale onteigeningsschadeloosstelling;
ii. na overeenstemming tussen koper en verkoper wordt het tarief berekend en gefactureerd op basis van 100% van de overeengekomen onteigeningsschadeloosstelling onder aftrek van het onder artikel 72i reeds berekende en gefactureerde honorarium.

73. Ongeacht het bereikte eindresultaat tussen koper en verkoper zal het honorarium nimmer minder bedragen dan het onder 72i reeds berekende en gefactureerde honorarium.

74-80 Gereserveerd.